Complimenten en klachten

Complimenten en klachten

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten, bewoners en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers er naar om u tijdens uw behandeling of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en zorg te verlenen. Wij horen het graag van u als u vindt dat iets beter kan. Alleen dan kunnen we onszelf verbeteren.

De medewerkers en het team

Onze medewerkers streven ernaar goede zorg te leveren. Het kan natuurlijk voorkomen dat u en/of uw familieleden niet tevreden bent of zijn over onze zorg- of dienstverlening. Dit kan te maken hebben met uw verblijf binnen Zorggroep Noorderboog of met onderdelen van uw behandeling. Ook kan het zijn dat u niet tevreden bent over de bejegening door onze medewerkers. Dat is vervelend. U kunt uw ongenoegen het beste zo snel mogelijk kenbaar maken. In gesprek gaan met de persoon of het team dat het betreft, leidt vaak tot een oplossing.

Klachtenbemiddelaar

Lukt het u om een of andere reden niet met de betrokkene tot een goede oplossing te komen of vindt u het moeilijk om de persoon hierop aan te spreken, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. Zij zal zich er voor inspannen samen met u en het team tot een oplossing te komen of eventuele misverstanden recht te zetten. De klachtenbemiddelaar kan u helpen de juiste weg te vinden voor de behandeling van uw klacht. Zij heeft een onafhankelijke positie en kan bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft. De klachtenbemiddelaar behandelt klachten op de manier zoals ze staan omschreven in de Klachtenregeling Zorggroep Noorderboog.

U kunt bij de klachtenbemiddelaar terecht voor advies, het bespreken van uw onvrede of het indienen van uw klacht. Daarnaast kan zij u helpen bij het op schrift stellen van uw klacht en houdt ze u op de hoogte van de klachtenprocedure en de procedure bij aansprakelijkheidsstelling. De klachtenbemiddelaar houdt contact met de Raad van Bestuur en informeert deze zo nodig.

Onze klachtenbemiddelaars

Onze klachtenbemiddelaars zijn Erna Veenstra en Ingrid van Dongen.

Contact

U kunt de klachtenbemiddelaar bereiken op de manier die u het prettigst vindt:

 • telefonisch, (06) 10 04 42 10
 • per e-mail,
 • schriftelijk:
  Zorggroep Noorderboog
  T.a.v. Klachtenbemiddelaar
  Postbus 508
  7940 AM Meppel
 • door het invullen van het contactformulier.

Vertrouwelijk

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw informatie. De klachtenbemiddelaar heeft de plicht tot geheimhouding. Vanzelfsprekend heeft uw klacht geen negatieve gevolgen voor het verloop van de zorgverlening.

Als u ontevreden bent over de uitkomst van de klachtbemiddeling of u vindt uw klacht dusdanig ernstig dat u geen bemiddeling wenst, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Raad van Bestuur of de Klachtencommissie van  Zorggroep Noorderboog.

Raad van Bestuur

Wilt u een klacht indienen bij de Raad van Bestuur, dan kan dat via het contactformulier of schriftelijk. Indien u de klacht nog niet besproken heeft met de klachtenbemiddelaar is de Raad van Bestuur bevoegd om u voor te stellen alsnog met behulp van haar uw klacht informeel op te lossen. In dat geval zal de klachtenbemiddelaar u hiervoor toestemming vragen.

Klachtencommissie

Zorggroep Noorderboog is aangesloten bij de regionale klachtencommissie Zwolle. Dit is een onafhankelijke regionale commissie die de klachten behandelt van vier zorginstellingen in de regio Zwolle.
De klachtencommissie behandelt klachten zoals beschreven staat in de Klachtenregeling Zorggroep Noorderboog.

Indienen van een klacht

U kunt een klacht rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie. De klacht hoeft u dus niet eerst voor te leggen aan de klachtenbemiddelaar. Vaak is het echter wel verstandig om eerst via bemiddeling te proberen tot een oplossing van de klacht te komen. Wanneer daar aanleiding toe is, zal de commissie ook proberen eerst door bemiddeling van klachtenbemiddelaar tot een oplossing te komen. Dit gebeurt echter alleen wanneer u hiermee instemt.

De klachtencommissie behandelt uw klacht en geeft hierover een oordeel. Het oordeel gaat gepaard met aanbevelingen aan de Raad van Bestuur van Zorggroep Noorderboog.

Wilt u een klacht indienen bij de klachtencommissie dan kan dat via het contactformulier of schriftelijk via onderstaand contactadres.

Regionale klachtencommissie Zwolle
Postbus 89
8260 AB Kampen

BOPZ klachten

De Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) is ook van toepassing bij opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Het gaat hierbij onder andere over klachten over het behandelplan en de middelen en maatregelen die bij de behandeling worden toegepast. BOPZ-klachten worden alleen door de klachtencommissie behandeld, dus niet door de klachtenbemiddelaar. De Wet BOPZ bepaalt dat een onafhankelijk jurist en een specialist ouderengeneeskunde deel uit maken van de commissie.

BOPZ-klachten kunt u schriftelijk, via het contactformulier, telefonisch (038) 339 42 91 of persoonlijk indienen.