Klachtencommissie

Als u ontevreden bent over de uitkomst van de klachtbemiddeling door de klachtenbemiddelaar of uw klacht zo ernstig vindt dat u geen bemiddeling wenst, kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie.

Zorggroep Noorderboog is aangesloten bij de regionale klachtencommissie Zwolle. Dit is een onafhankelijke commissie die de klachten behandelt van vier zorginstellingen in de regio Zwolle. Voor deze zorginstellingen is dezelfde klachtenregeling van toepassing. De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector verplicht iedere instelling een klachtencommissie te hebben.

Landelijk reglement

De regionale klachtencommissie Zwolle werkt aan de hand van een landelijk vastgesteld reglement waarin is omschreven op welke wijze een klacht in behandeling wordt genomen. Ook staat aangegeven binnen welke termijn de klachtencommissie een advies uitbrengt over de oplossing van het probleem dat tot de klacht heeft geleid.

Indienen van een klacht

Een klacht kan rechtstreeks ingediend worden bij een klachtencommissie. De klacht hoeft dus niet eerst voorgelegd te worden aan de klachtenfunctionaris. Vaak is het echter wel verstandig om eerst via bemiddeling te proberen tot een oplossing van de klacht te komen. Wanneer daar aanleiding toe is, zal de commissie ook proberen eerst door bemiddeling van de klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen. Dit gebeurt echter alleen wanneer u hiermee instemt.

BOPZ-klachten

Klachten op grond van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) kunnen ook bij de regionale klachtencommissie Zwolle ingediend worden. Dit kan schriftelijk of via het klachtenformulier, telefonisch (038) 339 42 91 of persoonlijk.

De Wet BOPZ is ook van toepassing bij opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Het gaat hierbij onder andere over klachten over het behandelplan en de middelen en maatregelen die bij de behandeling worden toegepast. De Wet BOPZ bepaalt dat een onafhankelijk jurist en een specialist ouderengeneeskunde deel uit maken van de commissie.

Klachtenregeling

Meer informatie over de procedure voor het indienen van een klacht vindt u in de klachtenregeling. 

Contact

Regionale klachtencommissie Zwolle
Mevrouw  J. Zijda, ambtelijk secretaris
Postbus 89
8260 AB Kampen