Doelmatige medezeggenschap van cliënten

20 december 2016

Afgelopen woensdag, 14 december 2016,  hebben de voorzitter a.i van de Cliëntenmedezeggenschap (Tini Sanders)  en de Raad van Bestuur van Zorggroep Noorderboog (Huub Rommers) het nieuwe Instellingsbesluit ClientenMedezeggenschapsRaad (CMR) ondertekend. Na een voorbereidingsperiode van enkele maanden zal dit 1 januari 2017 in gaan.

Zorggroep Noorderboog heeft in overleg met de leden van de bestaande cliëntenraden er voor gekozen om één CMR (CliëntenMedezeggenschapsRaad) in te stellen en daarnaast CPG’s (CliëntenParticipatieGroepen) om zo in elk zorgcentrum afzonderlijk de nadruk te leggen op participatie van cliënten bij alles wat de kwaliteit en veiligheid van zorg, wonen en welzijn in de dagelijkse praktijk bepaalt. De CPG’s zullen regelmatig overleg hebben met de leiding in een zorginstelling en de cliënten (of hun contactpersonen of vrijwilligers die namens de cliënten hierover meepraten). Dit gebeurt op een minder formele, minder wettelijke en meer doelmatige basis van het meebepalen van de gang van zaken in een zorginstelling door de cliënten.

Centrale medezeggenchap

De CMR zal de onderwerpen behandelen die  gemeenschappelijk geregeld zijn binnen Zorggroep Noorderboog, bijvoorbeeld financiën, automatisering, kwaliteit, toezicht, algemeen beleid op zorgonderwerpen, et cetera. Deze zijn meer op afstand van belang voor cliënten, maar het bepaalt vaak wel de speelruimte van de leiding in een zorginstelling. De CMR zal op formele basis, conform de WMCZ, de belangen van de cliënten behartigen en overleggen met de Raad van Bestuur over deze zaken.

Nieuwe wet, andere mogelijkheden

De cliëntenraden hebben er samen met Zorggroep Noorderboog voor gekozen om de medezeggenschap van cliënten op een manier te regelen die iets afwijkt van het standaardmodel (een cliëntenraad in een zorgcentrum en een centrale cliëntenraad daar boven). De Wet  Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) regelt de medezeggenschap van cliënten in het beleid van de zorginstelling waar zij verblijven. Die medezeggenschap wordt uitgeoefend door de cliëntenraad van de instelling. Een nieuwe wet (WMCZ II) staat echter op stapel. De inrichting van deze nieuwe wet geeft ook verschillende mogelijkheden voor cliëntenraden en zorgorganisaties.

Tini Sanders (rechts) en Huub Rommers Tini Sanders (rechts) en Huub Rommers

Meer nieuws