Isala en Noorderboog willen fuseren

Isala en Noorderboog willen fuseren

20 december 2013

Isala en Zorgcombinatie Noorderboog willen fuseren en gaan dit voor het eind van het jaar melden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM toetst het voornemen aan de Mededingingswet. Door de voorgenomen fusie verwachten de ziekenhuizen de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg voor de lange termijn te kunnen garanderen in hun beider verzorgingsgebieden. Uitgangspunt voor de inrichting van de nieuwe organisatie is ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. 

Een fusie is voor Noorderboog noodzakelijk om goede ziekenhuiszorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel in stand te houden, vanwege de toenemende eisen die aan volume en kwaliteit gesteld worden en de beperkte financiële kaders. Isala, als topklinisch ziekenhuis met een belangrijke functie in de regio, is er veel aan gelegen een stevige zorgketen in het hele verzorgingsgebied te waarborgen. Daarnaast kan Isala door concentratie in Zwolle van complexe en niet vaak voorkomende behandelingen, de kwaliteit en betaalbaarheid van het zorgaanbod verder optimaliseren. 

Zorgaanbod in de regio

Het huidige zorgaanbod voor de regio Zwolle blijft gehandhaafd. Het toekomstige aanbod van het Diaconessenhuis in Meppel omvat een Spoed Eisende Medische Dienst in samenwerking met de huisartsen in combinatie met een Acute Opname Afdeling en een ambulancepost. Daarnaast concentreert het ziekenhuis zich op planbare behandelingen met kortdurende opnamen en dagbehandeling en zijn er vier tot zes OK’s beschikbaar. Tevens blijft er een polikliniekfunctie voor alle specialismen. De ouderenzorg (VV&T) van Noorderboog wordt een aparte juridische organisatie binnen het concern. De polikliniek in Steenwijk wordt versneld versterkt. De poliklinieken in Kampen en Heerde blijven uiteraard gehandhaafd.

Vervolg

Met de ACM is afgestemd dat voor het einde van het jaar de melding wordt ingediend. De ACM gaat de melding toetsen aan de Mededingingswet en geeft vervolgens aan of we het traject kunnen voortzetten. Voordat er een definitief besluit tot fusie wordt genomen gaan beide organisaties advies inwinnen bij de medezeggenschapsorganen zoals de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, worden vakbonden geïnformeerd en een boekenonderzoek uitgevoerd. Beide medische staven overleggen komende maanden intensief om vervolgens hun advies uit te brengen. De zorgverzekeraars, huisartsen, overheden en overige stakeholders zijn geïnformeerd.​

Meer nieuws