Noorderboog scoort goed

14 juni 2012

Cliënttevredenheidonderzoek Zorgcombinatie Noorderboog

Cliënten van Zorgcombinatie Noorderboog zijn tevreden met de zorg die zij krijgen aangeboden in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuissituatie. Vooral de bejegening en de informatievoorziening scoren hoog. Dit blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek dat de organisatie begin 2012 heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Facit.

Alle locaties zijn afzonderlijk getoetst, en van iedere locatie is een eindrapport opgesteld. De bewoners voelen zich in het algemeen goed thuis in de diverse huizen, en er is veel waardering voor de medewerkers en de zorg die zij leveren. Cliënten en contactpersonen voelen zich serieus genomen, afspraken worden in het algemeen goed nagekomen, en de sfeer is goed.

Bureau Facit heeft een groot aantal cliënten persoonlijk geïnterviewd. Ook hebben contactpersonen van cliënten schriftelijke vragenlijsten ingevuld. Aan het eind van de interviews en vragenlijsten werd gevraagd een rapportcijfer te geven. De organisatie van de zorg in de locaties van Noorderboog wordt door bewoners en contactpersonen gemiddeld gewaardeerd met respectievelijk 8,0 en 7,4. De kwaliteit van de zorg en de medewerkers wordt gemiddeld beoordeeld met respectievelijk een 8,3 en 7,9. De cijfers komen in grote mate overeen met de cijfers van twee jaar geleden.

Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg

Het tevredenheidonderzoek is een onderdeel van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg en wordt iedere twee jaar uitgevoerd. Voor het kwaliteitskader verantwoorde zorg zijn door Actiz, het LOC en de beroepsverenigingen NVVA, AVVV en Sting normen en indicatoren vastgesteld. In deze normen is vastgelegd wat deze organisaties verstaan onder verantwoorde zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het uitgangspunt van de normen is de kwaliteit van leven van cliënten. De normen geven aan welk resultaat de ondersteuning van instellingen moet hebben voor het leven van cliënten. Op basis van deze normen is een toetsingskader ontwikkeld, waarmee bepaald kan worden in welke mate een instelling aan de gestelde normen voldoet.

Patiëntenperspectief

Het kwaliteitskader Verantwoorde Zorg bestaat uit zorginhoudelijk indicatoren die door de Inspectie van de Gezondheidszorg worden gevraagd van de organisatie en uit cliëntgebonden indicatoren, die gemeten worden door een zogeheten CQ-index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen en de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief.

Meer nieuws