Medezeggenschap cliënten

Medezeggenschap cliënten

Formeel is medezeggenschap van cliënten gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Elke zorginstelling moet een cliëntenraad (CR)  instellen.

Deze heeft de taak om de gemeenschappelijke belangen van cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg te behartigen. Daartoe overlegt de CR met de leiding en geeft adviezen over een groot aantal onderwerpen. In grotere organisaties als Zorggroep Noorderboog is er veelal ook een Centrale Cliëntenraad, die over gemeenschappelijke zaken praat.

Zorggroep Noorderboog

Zorggroep Noorderboog heeft in overleg met de leden van de bestaande cliëntenraden er voor gekozen om iets af te wijken van het standaardmodel. Er wordt één CMR (CliëntenMedezeggenschapsRaad) ingesteld en daarnaast CPG’s (CliëntenParticipatieGroep) in elk zorgcentrum afzonderlijk om de nadruk te leggen op participatie van cliënten bij alles wat de kwaliteit en veiligheid van zorg, wonen en welzijn in de dagelijkse praktijk bepaalt.

CPG

De CPG heeft regelmatig overleg met de leiding in een zorglocatie en de cliënten (of hun contactpersonen of vrijwilligers die namens de cliënten hierover meepraten). Dit gebeurt op een minder formele, minder wettelijke en meer doelmatige basis van het meebepalen van de gang van zaken in een zorginstelling door de cliënten.

CMR

De CMR zal de onderwerpen behandelen die  gemeenschappelijk geregeld zijn binnen Zorggroep Noorderboog, bijvoorbeeld financiën, automatisering, kwaliteit, toezicht, algemeen beleid op zorgonderwerpen, et cetera. Deze zijn meer op afstand van belang voor cliënten, maar het bepaalt vaak wel de speelruimte van de leiding in een zorginstelling. De CMR zal op formele basis, conform de WMCZ, de belangen van de cliënten behartigen en overleggen met de Raad van Bestuur over deze zaken.

In de divisie Zorg Thuis (CarePool Thuiszorg) wordt wel een aparte Cliëntenraad gehandhaafd. De locatie van de cliënten en de aard van de dienstverlening maakt deze afwijkende vorm wenselijk; zie de website van CarePool Thuiszorg voor nadere gegevens.

Overweging

Zorggroep Noorderboog heeft als missie geformuleerd: 

“Het bieden van preventie, welzijn, wonen, verzorging, verpleging en behandeling met als doel de ervaren kwaliteit van leven door cliënten te verhogen dan wel te handhaven of de cliënt te ondersteunen om het leven op een waardige manier af te ronden.”  

Participatie (bij de individuele cliënt) en medezeggenschap(bij een groep/locatie) van cliënten/hun vertegenwoordigers in de zorgorganisatie en de bedrijfsvoering is noodzakelijk om dit goed uit te voeren.

De beste zorg ontstaat immers pas via cliëntparticipatie/eigen regie, en als afgeleide/aanvulling daarbij de cliëntmedezeggenschap

En ook onderschrijft de Zorggroep Noorderboog:

“Medezeggenschap is een kwestie van willen en kunnen. Hoeveel er ook wordt geregeld, uiteindelijk is medezeggenschap pas effectief als de ruimte om invloed uit te oefenen genomen en gegeven wordt. Invloed nemen kan alleen als er voldoende ondersteuning (mensen, middelen) beschikbaar is. Invloed geven kan alleen als het bestuur weet dat de kwaliteit van de besluitvorming gebaat is bij tegenspraak.”

Realisatie

Per 1-1-2017 heeft de gefuseerde zorgorganisatie de medezeggenschap opnieuw geregeld in overeenstemming met de bestaande cliëntenraden. Dit Instellingsbesluit kunt u terugvinden in de rechter kolom onder het kopje Zie ook.

Op dit deel van de website wordt de uitvoering van deze opzet in de loop van 2017 weergegeven en kan iedereen het werk van de medezeggenschapsraden volgen. De ambtelijk secretaris voor cliëntmedezeggenschap is verantwoordelijk voor de inhoud.

De realisatie van deze nieuwe opzet sluit natuurlijk zo veel mogelijk aan bij de al bestaande situatie. Overleg tussen leiding en CR-leden in de zorgcentra en tussen de voormalige CCR en de RvB zal in de loop van 2017 leiden tot een nieuwe opzet. Hier zult u dat kunnen volgen.

Meedoen

Medezeggenschap kan alleen goed functioneren als voldoende cliënten en of hun vertegenwoordigers bereid zijn aan deze medezeggenschapstaken mee te werken, in een CPG en/of in de CMR. Ook dit is een vorm van vrijwilligerswerk.

Met ‘cliënten’ bedoelen we iedereen die gebruik maakt van de zorg- en dienstverlening van de Zorggroep Noorderboog. De CPG is er voor cliënten in de thuiszorg, cliënten die bij ons verblijven, als vertegenwoordigers van cliënten in het verpleeghuis en cliënten die diensten afnemen zoals bijvoorbeeld de maaltijdservice of persoonsalarmering

Interesse? Informeer bij de leiding van uw zorgcentrum of het bestaande medezeggenschapsorgaan. U kunt ook informatie krijgen bij de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie, Carolien van Schie-Houwaard, bereikbaar via telefoon of e-mail .