CPG - Clienten Participatie Groepen

CPG - Clienten Participatie Groepen

Zorggroep Noorderboog heeft samen met de bestaande cliëntenraden eind 2016 gekozen voor een nieuwe opzet van medezeggenschap van cliënten. Dit nieuwe model wijkt iets af van het "oude standaard" model (een lokale cliëntenraad in een zorginstelling en een centrale cliëntenraad daarboven op).

In de nieuwe opzet is er voor gekozen om in elke zorginstelling van Zorggroep Noorderboog de nadruk te leggen op participatie van cliënten bij alles wat de kwaliteit en veiligheid van zorg en het wonen en welzijn in de dagelijkse praktijk bepaalt.

Wat houdt het nu precies in?

Een Cliënten Participatie Groep (CPG) is de basis voor informele medezeggenschap van cliënten in Zorggroep Noorderboog. Zoals elke individuele cliënt zoveel mogelijk de eigen regie mag/moet voeren over de eigen zaken, zo mag de groep cliënten (en/of hun mantelzorgers, contactpersonen of andere vrijwilligers) hierover meepraten. Een CPG houdt zich bezig met de onderwerpen die in de alledaagse praktijk voor alle of veel cliënten van groot belang zijn (en dus niet om individuele zaken). Het gaat hierbij dus om een regelmatig overleg tussen de leiding van de zorginstelling en de cliënten (of hun contactpersonen of andere vrijwilligers die namens de cliënten meepraten omdat cliënten daartoe niet altijd zelf in staat zijn).

Waarover gaat het?

Het gaat eigenlijk over alles wat de kwaliteit en veiligheid van zorg, wonen en welzijn in de dagelijkse praktijk bepaalt. Alledaagse zaken die voor de cliënt van groot belang zijn of kunnen zijn.  Hierbij kun je denken aan het eten (tijdstip, menu, kwaliteit), aan veiligheid (medicijnen, valincidenten, veilig voelen etc) aan kwaliteit (schoonmaak en tevredenheidsonderzoeken) maar ook aan ontspannings- en activiteitenmogelijkheden, etc etc.

De CPG bespreekt deze zaken met de leidinggevende om het zo te regelen dat de kwaliteit van zorg voor de cliënten toeneemt. Dit gebeurt in een informele sfeer maar wel met een structureel karakter. Per locatie wordt onderling afgesproken hoe de CPG vorm gaat krijgen. Dit kan nl op verschillende manieren gebeuren omdat dit sterk afhankelijk is van de clientenpopulatie op de zorglocatie.

Leden van de CPG

De CPG bestaat uit vrijwilligers, die nauw betrokken zijn bij de cliënten. Het kunnen zelf (ex-) cliënten zijn, contactpersonen, familieleden of anderen die een vrijwilligersrol tbv de zorg willen vervullen. Regelmatig contact met cliënten in enigerlei vorm is nodig voor informatie.

Middels deze pagina worden de CPG's in de gelegenheid gesteld om hun informatie te plaatsen om u zo van de nodige informatie te voorzien. Rechts kunt u de CPG's  terugvinden van de diverse locaties. Omdat de CPG's op dit moment in een opbouwfase zitten kan het zijn dat u op dit moment nog niet alle CPG's aantreft. Het ligt in de verwachting dat er de komende periode een continue aanvulling zal plaatsvinden.