Algemene en medische afspraken

Zorggroep Noorderboog heeft in haar beleid een aantal algemene en medische afspraken vastgelegd. Voor de levering van zorg zijn de algemene voorwaarden voor zorg van Actiz van kracht.

Privacy

De bescherming van uw persoonsgegevens zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) geregeld.

Veiligheid

Zorggroep Noorderboog is verantwoordelijk voor de veiligheid van de cliënten en medewerkers. In elke locatie is iemand aanwezig die het diploma BedrijfsHulpVerlening (BHV) heeft. Ook beschikt elke locatie over een noodplan dat bij calamiteiten in werking treedt. Onze medewerkers, waaronder de BHV’ers, worden hierin regelmatig getraind.

Collectieve verzekeringen

Zorggroep Noorderboog heeft voor cliënten die in een woonzorgcentrum of verpleeghuis verblijven een collectieve verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en inboedel geregeld. Bij schade wordt een bedrag voor eigen risico in rekening gebracht. Mocht u dit bedrag te hoog vinden, dan kunt u er voor kiezen om zelf een WA- of inboedelverzekering af te sluiten. Dit kunt u kenbaar maken bij de klantadviseur, tijdens het intakegesprek, of aan het hoofd van uw afdeling. Deze collectieve verzekering is niet van toepassing op cliënten met een indicatie voor revalidatie (ZZP9a), cliënten die worden opgenomen in een Hotelkamer/appartement in het verzorgingshuis en cliënten die gebruik maken van logeeropvang. 

Reanimeren

Het huidige beleid van Noorderboog is volgens de landelijke richtlijnen waarbij geldt: ja tenzij. De cliënt gaat samen met de behandelend arts/ huisarts het persoonlijk reanimatiebeleid vaststellen en vastleggen in het individuele cliëntendossier. Er wordt wel gereanimeerd wanneer er geen reanimatiebeleid van de desbetreffende de cliënt is vastgelegd. In de praktijk betekent dit dat bij een levensbedreigende situatie 112 gebeld wordt. Als een medewerker bekwaam en bevoegd is in reanimeren, wordt in afwachting van de ambulance alvast met de reanimatie gestart.

Palliatieve zorg

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de laatste levensfase. Wanneer er geen zicht meer is op herstel of genezing, spreken we van de palliatieve fase. Palliatieve zorg kan bestaan uit behandeling en begeleiding van en aandacht voor problemen van lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke aard. Terminale zorg is de intensivering van palliatieve zorg. Tijdens de terminale fase is de aandacht vooral gericht op adequate stervensbegeleiding. Wij hechten er grote waarde aan de zorg rondom de laatste levensfase met een warm hart en op een professionele manier te bieden aan onze cliënten en hun naasten. We werken nauw samen met andere zorgaanbieders binnen onze regio, zoals (thuis)zorgorganisaties en de hospices. Zorggroep Noorderboog maakt deel uit het van Palliatief Netwerk Meppel en Steenwijkerland.

Kijk voor meer informatie ook op de site van het Hospice in Meppel, het Hospice Steenwijkerland en vrijwilligers terminale zorg Drenthe.

Euthanasie

In onze visie op zorg staat zelfbeschikking van de mens centraal. Als bewoner van één van onze woonzorgcentra kunt u uw wensen ten opzichte van euthanasie bespreken met uw huisarts. Voor onze verpleeghuizen hebben we een euthanasie protocol. Hierin is beschreven hoe te handelen bij een verzoek tot euthanasie. Zo kunnen we een zorgvuldige behandeling van een euthanasieverzoek waarborgen.

Zorg na overlijden

Als u komt te overlijden in een van onze woonzorgcentra of verpleeghuizen, schakelt uw familie een begrafenisonderneming in. Wij kunnen hierbij ondersteunen. Het komt steeds vaker voor dat cliënten en hun familie graag willen dat een verzorgende van de eigen afdeling de overledene aflegt. In de meeste gevallen kan dit worden geregeld. In een aantal van onze locaties is het mogelijk dat u wordt opgebaard in het eigen verpleeghuis of woonzorgcentrum. Uw wensen hierover kunt u bespreken met het hoofd van de afdeling.