Governance code

Zorggroep Noorderboog onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en werkt op basis van algemeen aanvaarde beginselen van corporate governance: goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

Er wordt gewerkt met een reglement Raad van Toezicht, reglement Raad van Bestuur, een procuratieregeling, een mandaatregeling, de Planning en Controlcyclus en een AO/IC regeling. Een en ander is mede afgeleid van de statuten. De Planning en Controlcyclus is vastgelegd in de “Besturingsgids” met bijbehorende jaarplanning en is beschikbaar voor de gehele organisatie.

Beoordeling

De beoordeling van de taak en werkwijze van de Raad van Bestuur wordt naast de reguliere Raad van Toezicht/Raad van Bestuurvergaderingen, jaarlijks formeel vastgelegd in een functioneringsgesprek tussen Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast voert de Raad van Bestuur jaargesprekken met het hoger management.

De Raad van Bestuur heeft volgens een vast en ingepland rooster gestructureerd overleg met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad, de Cliënten Medezeggenschapraad en de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Governance Code Zorg.