Missie en visie

Zorggroep Noorderboog is actief in de gemeenten Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden.

Wij vinden het belangrijk dat mensen als ze ouder worden, midden in de samenleving blijven staan, bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp, maaltijdvoorziening, revalidatie of verpleging. Wij zorgen voor een betere aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woon-zorgcombinatie en beschermd wonen in een verpleeghuis. Zo aangenaam mogelijk oud worden, in een prettige omgeving, dat is waar wij voor staan.

Missie: waar staan we voor?

Wij ondersteunen ouderen met persoonsgerichte zorg en behandeling.

Visie: waar gaan we voor?

Wij doen er alles aan om onze cliënten te ondersteunen in wat voor hen waardevol is.

Vanuit het perspectief van de bewoner/cliënt

Bij Zorggroep Noorderboog mogen bewoners zijn wie ze zijn. Op basis van het goede gesprek wordt in samenspraak met de bewoner (en/of zijn systeem) bepaald wat de bijdrage van Zorggroep Noorderboog is aan de beleefde gezondheid van de bewoner. Nadrukkelijk wordt aandacht besteed aan de bijdrage van de informele zorg en de ketenzorg. Regelmatig wordt met de bewoner getoetst of de afgesproken ondersteuning nog het gewenste doel heeft of bijstelling nodig is. De bewoners zijn tevreden en ervaren eigen regie.

Vanuit het perspectief van de medewerker

Medewerkers hebben optimale regelruimte om de ondersteuning aan de bewoner vorm en inhoud te geven. Ze ervaren management en ondersteunende diensten als faciliterend en ondersteunend. Processen die nodig zijn om op organisatieniveau kwaliteit te borgen en financiën te bewaken, worden in overleg met de teams vormgegeven, maar grotendeels uitgevoerd door het management of ondersteunende diensten. Systemen zijn zo ingericht dat ze medewerkers helpen de goede dingen goed te doen. Medewerkers nemen en krijgen eigen verantwoordelijkheid, ze voelen zich gewaardeerd in hun professie en gestimuleerd en gefaciliteerd in hun ontwikkeling (eigenaarschap).

Vanuit het perspectief van de organisatie

Zorggroep Noorderboog is een lerende organisatie. Er wordt ruimte geboden voor ontwikkeling en het oprekken van kaders. Fouten worden benut als leer- en ontwikkelmomenten. Informatie en besluitvorming vindt vloeiend zijn weg door de organisatie, zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven. Kleine, verantwoordelijke teams geven zelfstandig invulling aan de dienstverlening aan bewoners.