Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit is voor Zorggroep Noorderboog bijdragen aan goede zorg voor de cliënt. Goede zorg is passende aandacht hebben voor het leven van de cliënt, de eigen ervaring van gezondheid met oog voor eigen regie en het versterken van veerkracht. Goede zorg is zorg die bij de cliënt past. Of deze zorg goed is, bepaalt iedere cliënt voor zichzelf.

Zorggroep Noorderboog heeft bij de onderdelen, goede zorg voor de cliënt vanuit positieve gezondheid, ondersteunende omgeving en gezonde organisatie een aantal uitgangspunten benoemd.

Goede zorg voor de cliënt

Positieve gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven” (Huber, 2014)

 Positieve gezondheid is de richting van ons handelen.

 • De cliënt ontvangt passende informatie om het goede gesprek op basis van gelijkwaardigheid te voeren.
 • Het goede gesprek is de basis om de cliënt en zijn sociaal netwerk te leren kennen en te blijven horen en zien.
 • De cliënt behoudt de eigen regie en bepaalt zelf welke ondersteuning hij nodig heeft. (wat kan de cliënt/sociaal netwerk/professional)
 • Iedere cliënt heeft een persoonlijk plan, waarin afspraken ten aanzien van wensen en behoeften vanuit positieve gezondheid worden vastgelegd.

Ondersteunende omgeving

De ondersteunende omgeving  bestaat uit de volgende drie onderwerpen: samenspel tussen cliënt, informele en formele zorg, veiligheid en samen leren en werken aan kwaliteit.

1. Samenspel tussen cliënt, informele en formele zorg

Visie Zorggroep Noorderboog op samenspel informele en formele zorg:
“Het behouden en versterken van de eigen regie van de cliënt is altijd leidend. In het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers (Mantelzorg), sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals wordt zorg en ondersteuning met en voor de cliënt op maat georganiseerd, waarbij de ervaren kwaliteit van leven van de cliënt voorop staat. In dit samenspel hebben we elkaar nodig, werken we samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben we respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen.

Zorggroep Noorderboog staat voor de volgende uitgangspunten ten aanzien van het samenspel tussen cliënt, informele en formele zorg:

Goed samenspel: Er is sprake van een goed samenspel tussen cliënt, informele zorgverleners en formele zorgverleners

Uitstekende formele zorg: Elke medewerker is deskundig in zijn vakgebied, waarbij het goede gesprek uitgangspunt is. We gaan uit van vijf keer P: Professioneel, Passie, Plezier, Positie en Persoonlijk

2. Veiligheid

Wij hebben de volgende uitgangspunten ten aanzien van veiligheid:

 • Zorginhoudelijke veiligheid bestaat uit: het signaleren van risico’s, het monitoren van prevalentie en aandacht voor preventie.
 • Voorkomen en leren van incidenten
 • Het bespreekbaar maken van het spanningsveld tussen persoonlijke vrijheid* en welzijn en persoonlijke veiligheid en risico’s
 • Basisveiligheid conform kwaliteitskader
 • Innovatie en  technologie zijn in dienst van cliënt en medewerker
 • De fysieke omgeving is veilig en draagt bij aan positieve gezondheid

*Visie op vrijheid: vakbekwaam zorgen voor kwaliteit van leven:
“Zorggroep Noorderboog wil door middel van haar ondersteuning en zorg bijdragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt.

 Kwaliteit van leven wordt door verschillende aspecten bepaald en is vooral individueel bepaald. Kwaliteit van leven kan beïnvloed worden door het ontnemen van risico's in het leven. Maar ook door het nemen van risico's in het leven. Dit is voor ieder mens verschillend. Mensen nemen elke dag risico's. Ieder mens maakt een inschatting, accepteert bepaalde risico's en bepaalt zijn eigen manier van leven. Een leven zonder risico's bestaat niet en heeft geen kwaliteit.

Cliënten leiden hun eigen leven – dat kan niemand van hen overnemen. Wel kunnen vakbekwame professionals zorgen dat cliënten (of hun vertegenwoordigers) hun eigen verantwoordelijkheid kunnen vasthouden of hernemen. Hierin kunnen zij aangeven wat zij zelf belangrijk vinden voor het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van hun leven.

3. Samen leren en werken aan kwaliteit

Wij hebben de volgende uitgangspunten voor onze kwaliteit:

 • Kwaliteit is onderdeel van dagelijks werk en dus van iedereen.
 • Kwaliteit gaat over vakmanschap, professionaliteit en teamontwikkeling
 • In de lerende organisatie zijn interne en externe toetsing van meetbare en merkbare kwaliteit middelen om samen te leren, te ontwikkelen en te borgen.
 • Er is een goede mix tussen meetbare en merkbare kwaliteitsmetingen om zichtbaar goede zorg voor de cliënt aantoonbaar te maken.

Zorggroep Noorderboog vindt het belangrijk dat externe ogen meekijken met de kwaliteit van persoonsgerichte ondersteuning, zorg en behandeling. Vandaar dat er jaarlijks externe audits uitgevoerd worden: collega's uit dezelfde sector maar onbekend in Zorggroep Noorderboog beoordelen hoe het met de kwaliteit van zorg is gesteld.

Nieuwsgierig naar eigen kwaliteit

Zorggroep Noorderboog heeft eigen medewerkers opgeleid die als zogeheten 'interne auditoren' regelmatig de kwaliteit van wonen, de persoonsgerichte ondersteuning, zorg en behandeling in de praktijk beoordelen. Ook cliënten kan daarbij om hun mening gevraagd worden. Zo krijgen we een beeld van meetbare én merkbare kwaliteit. uitkomsten van deze interne audits zijn bruikbaar om de kwaliteit te behouden of te verbeteren.

Leren van incidenten

Zorggroep Noorderboog handelt conform de Wet kwaliteit, klachten (Complimenten en klachten) en geschillen zorg (Wkkgz). Dit houdt onder andere in dat wij incidenten en klachten serieus nemen, incidenten en klachten analyseren om de kwaliteit van wonen, ondersteuning, zorg en behandeling verbeteren.

Cliëntwaarderingen

Zorggroep Noorderboog is op de Zorgkaart Nederland te vinden. Op deze website geven cliënten en /of familie een waardering over de kwaliteit die zij ervaren hebben. Wij gebruiken deze waarderingen om actief de kwaliteit van de persoonsgerichte ondersteuning, zorg en behandeling te verbeteren of te behouden. In 2019 is door een extern bedrijf een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten die wijkverpleging ontvangen.

Externe ogen zien meer

Wij vinden het belangrijk dat externe ogen meekijken met de kwaliteit van persoonsgerichte ondersteuning, zorg en behandeling. Vandaar dat er externe audits uitgevoerd worden: collega's uit dezelfde sector, maar onbekend binnen Zorggroep Noorderboog, beoordelen de kwaliteit van zorg.

Gezonde organisatie

Zorggroep Noorderboog vindt dat een Gezonde Organisatie het volgende heeft bereikt:

 1. Tevreden cliënten
 2. Tevreden en gemotiveerde medewerkers
 3. Financiële draagkracht
 4. Goede relatie met belanghebbenden
 5. Maatschappelijke meerwaarde

Beleid samenspel cliënt en informele zorg

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Kwaliteitskaders geven richting aan hoe we omgaan met verpleeghuiszorg, wijkverpleging en palliatieve zorg. In de publieksversie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat in het kort wat goede zorg volgens het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg inhoudt. 

www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/01/13/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg