Wilsverklaring

In een wilsverklaring kunt u vastleggen onder welke omstandigheden u weigert bepaalde medische handelingen te ondergaan. Of onder welke omstandigheden u een bepaalde handeling juist wel wenst te ondergaan. Een wilsverklaring is er voor de gevallen waarin u niet meer zelf kunt beslissen.

Een euthanasieverklaring en een behandelverbod zijn ook wilsverklaringen. In een euthanasieverklaring of euthanasieverzoek kunt u opnemen onder welke omstandigheden u graag wilt dat een arts euthanasie bij u uitvoert. In een behandelverbod geeft u aan of en hoe lang u behandeld wilt worden als u in coma raakt. U kunt ook aangeven onder welke omstandigheden u alleen nog behandeling wilt die erop gericht is pijn en ongemak te bestrijden.

Niet verplicht

Heeft u een wilsverklaring, dan houdt een arts daar rekening mee. Een arts is echter niet verplicht het verzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld als de arts acuut moet ingrijpen. Of als hij er niet van overtuigd is dat uw verklaring actueel is, of van toepassing is in de desbetreffende situatie. Bij euthanasie geldt dat de arts altijd moet voldoen aan de zorgvuldigheidseisen uit de Euthanasiewet zoals de eis dat er sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een arts is niet verplicht om euthanasie uit te voeren.

Zelf opstellen

U kunt zelf een wilsverklaring opstellen. Het is verstandig als u de wilsverklaring bespreekt met uw (huis)arts en uw naaste familie. Zij zijn dan op de hoogte van uw wensen. In uw wilsverklaring kunt u ook een vertegenwoordiger of gevolmachtigde benoemen. Deze persoon beslist dan wat er moet gebeuren als u zelf niet meer over uw medische situatie kunt beslissen.

Wie beslist?

Is er niet vastgesteld wat er moet gebeuren als u zelf niet meer over uw medische situatie kunt beslissen, dan betrekt de hulpverlener een naaste bij de besluitvorming. Allereerst de echtgenoot of partner, anders een ouder, kind, broer of zus. Als er niemand in de familie of kennissenkring de rol van vertegenwoordiger op zich wil nemen, beslist de hulpverlener zelf. Een verzoek om euthanasie kan alleen (mondeling of schriftelijk) gedaan worden door de patiënt zelf.