Medezeggenschap en participatie cliënten

Medezeggenschap en participatie cliënten

De medezeggenschap van cliënten is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Elke zorginstelling moet een cliëntenraad (CR) instellen.

De CR heeft de taak om de gemeenschappelijke belangen van cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg te behartigen. Daartoe overlegt de CR met de leiding en geeft adviezen over een groot aantal onderwerpen. In grotere organisaties als Zorggroep Noorderboog is er veelal ook een Centrale Cliëntenraad, die over gemeenschappelijke zaken praat.

Zorggroep Noorderboog

Zorggroep Noorderboog heeft in overleg met de leden van de bestaande cliëntenraden er voor gekozen om iets af te wijken van het standaardmodel. Er wordt één CMR (Cliënten Medezeggenschaps Raad) ingesteld en daarnaast CPG’s (Cliënten Participatie Groep) in iedere locatie. Zo leggen we de nadruk op participatie van cliënten bij alles wat de kwaliteit en veiligheid van zorg, wonen en welzijn in de dagelijkse praktijk bepaalt.

“Medezeggenschap is een kwestie van willen en kunnen. Hoeveel er ook wordt geregeld, uiteindelijk is medezeggenschap pas effectief als de ruimte om invloed uit te oefenen genomen en gegeven wordt. Invloed nemen kan alleen als er voldoende ondersteuning (mensen, middelen) beschikbaar is. Invloed geven kan alleen als het bestuur weet dat de kwaliteit van de besluitvorming gebaat is bij tegenspraak.”

Cliënten Medezeggenschaps Raad

De CMR zal de onderwerpen behandelen die  gemeenschappelijk geregeld zijn, bijvoorbeeld financiën, automatisering, kwaliteit, toezicht, algemeen beleid op zorgonderwerpen, et cetera. Deze zijn meer op afstand van belang voor cliënten, maar bepalen vaak wel de speelruimte van de leiding in een zorginstelling. De CMR zal op formele basis, conform de WMCZ, de belangen van de cliënten behartigen en overleggen met de Raad van Bestuur over deze zaken.

 

Cliënten Participatie Groep

De CPG heeft regelmatig overleg met de leiding in een zorglocatie en de cliënten (of hun contactpersonen of vrijwilligers die namens de cliënten hierover meepraten). Dit gebeurt op een minder formele, minder wettelijke en meer doelmatige basis van het meebepalen van de gang van zaken in een zorginstelling door de cliënten. Informatie over de CPG's vindt u bij de desbetreffende locatie.

Individuele klachten?

De CMR en CPG zijn er niet voor individuele klachten. Daarvoor kunt u altijd terecht bij de medewerkers en het management. Wij raden dit ook aan. Onze ervaring is dat zij klachten van cliënten heel serieus nemen en hun best doen om het op te lossen. Maar als u vindt dat er niet goed gereageerd wordt kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaar.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de CMR of CPG of heeft u suggesties? Neem dan contact met ons op via onderstaande button "Contact". U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de leidinggevende van uw zorglocatie of met de ambtelijk secretaris cliëntenmedezeggenschap en -participatie, Carolien van Schie-Houwaard, (06) 22 42 26 13.