Indicatie

Als u lichamelijke of psychosociale beperkingen ervaart in uw dagelijks leven, kunt u in aanmerking komen voor zorg. Voor de meeste vormen van zorg heeft u toestemming nodig van de gemeente of het Centrum voor Indicatiestelling in de Zorg (CIZ).  Heeft u vragen over hoe de zorg die u nodig heeft het beste kan worden geregeld en uitgevoerd? Dan kan een cliëntondersteuner u helpen. 

Wie regelt wat?

Huishoudelijke hulp en dagactiviteiten worden vergoed vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Hiervoor is een beschikking van de gemeente nodig.

Persoonlijke zorg (verpleging en verzorging) wordt vergoed uit de zorgverzekering, hier geldt een eigen risico voor. De indicatie gaat via de wijkverpleegkundige.

Dagbehandeling en zorg met verblijf worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor is een indicatie nodig van het Centrum voor indicatiestelling zorg (CIZ) .

 

Zorgbemiddelaar

Als u hebt aangegeven dat Zorgcombinatie Noorderboog de zorg gaat leveren, neemt één van onze zorgbemiddelaars contact met u op voor het maken van verdere afspraken. Voor vragen over het indicatiebesluit kunt u ook bij de zorgbemiddelaar terecht.

Verandering van zorg

Uw zorgvraag kan in de loop van de tijd veranderen. U kunt bijvoorbeeld andere zorg nodig hebben. Of meer of minder zorg. Het indicatiebesluit past dan niet meer bij uw zorgvraag. Dit wordt met u besproken. De zorgbemiddelaar kan vervolgens een nieuwe indicatie voor u aanvragen bij het CIZ. 

Is voor u een nieuw indicatiebesluit afgegeven? Dan wordt, in overleg met u, onze zorgverlening hierop afgestemd en uw zorgleefplan aangepast. Als u  meer zorg nodig hebt, die niet meer thuis of op uw huidige locatie kan worden verleend, dan kan dit betekenen dat u moet verhuizen naar een andere afdeling of locatie. 

Als u minder of geen zorg meer nodig hebt en u eerder dan verwacht naar uw eigen woonomgeving terug kunt, kan Zorgcombinatie Noorderboog de overeenkomst met u beëindigen. De zorgbemiddelaar maakt hierover afspraken met u.

Vragen over indicatiebesluit

Met vragen over uw indicatiebesluit kunt u contact opnemen met de CIZ-vestiging in Utrecht:

CIZ Utrecht
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
T: 088 - 789 10 00
(bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur)
F: 088 - 789 10 11
E: info@ciz.nl