Algemene afspraken

Algemene afspraken

Zorggroep Noorderboog heeft in haar beleid een aantal algemene afspraken vastgelegd. Voor de levering van zorg zijn de algemene voorwaarden voor zorg van Actiz van kracht.

Privacy

De bescherming van uw persoonsgegevens zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) geregeld. Zorggroep Noorderboog heeft in een Privacyhandboek vastgelegd hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en die van onze medewerkers. Informatie over het Privacyhandboek kunt u opvragen bij het hoofd van uw afdeling.

Rookverbod

In alle locaties van Zorggroep Noorderboog geldt een rookverbod. Dit is conform het door de overheid opgelegde rookverbod in de Tabakswet. Wilt u toch roken, dan kunt u gebruikmaken van speciale rookruimten. Deze bevinden zich binnen en buiten de gebouwen van onze locaties. In de verzorgingshuizen bepaalt u zelf of in uw appartement gerookt mag worden. Voor de algemene ruimten geldt wel een rookverbod.

We willen gastvrij zijn. Daarom zijn onze locaties voor iedereen toegankelijk. Om het samen wonen, leven en werken voor cliënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we huisregels opgesteld. Zo kunnen we een veilige omgeving creëren waarin iedereen zich prettig voelt. 

Veiligheid

Zorggroep Noorderboog is verantwoordelijk voor de veiligheid van onze cliënten en medewerkers. In elke locatie is iemand aanwezig die het diploma BedrijfsHulpVerlening (BHV) heeft. Ook beschikt elke locatie over een noodplan dat bij calamiteiten in werking treedt. Onze medewerkers, waaronder de BHV’ers, worden hierin regelmatig getraind.

Verzekeringen

Zorggroep Noorderboog heeft voor cliënten die in een woonzorgcentrum of verpleeghuis verblijven een collectieve verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en inboedel geregeld. Bij schade wordt een bedrag voor eigen risico in rekening gebracht. Mocht u dit bedrag te hoog vinden, dan kunt u er voor kiezen om zelf een WA- of inboedelverzekering af te sluiten. Dit kunt u kenbaar maken bij de zorgbemiddelaar, tijdens het intakegesprek, of aan het hoofd van uw afdeling.

Deze collectieve verzekering is niet van toepassing op cliënten met een indicatie voor revalidatie (ZZP9a), cliënten die worden opgenomen in een KDO-appartement in het verzorgingshuis en cliënten die gebruik maken van logeeropvang. 

Melden incidenten

Overal waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Incidenten die zich voordoen of situaties waarin bijna iets mis gaat, worden door medewerkers geregistreerd en gemeld. Doel is om herhaling te voorkomen. Ook u kunt ons hiervan op de hoogte stellen. Dit kan door het invullen van het formulier ‘Melding Incidenten Cliënten’. Deze kunt u opvragen op de afdeling waar u verblijft.

De meldingen worden behandeld door de Commissie Melding Incidenten Cliënten. Deze commissie bundelt de gegevens en brengt adviezen uit aan de managers over het verbeteren van het veiligheidsbeleid en het voorkomen van nieuwe incidenten.

Meer informatie over de procedure ‘Melding Incidenten Cliënten’ kunt u opvragen bij het hoofd van uw afdeling.