Medische afspraken

Medische afspraken

In ons beleid hebben wij een aantal medische afspraken vastgelegd. 

Dementie

In onze verzorgings- en verpleeghuizen verblijven cliënten met dementie. Ons beleid is erop gericht geen gebruik te maken van vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals het gebruik van bedhekken, een sensor of het ‘opdringen’ van medicijnen. Mocht het voor de behandeling toch nodig zijn om vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten, dan moet worden voldaan aan wettelijke voorschriften. Deze zijn erop gericht de rechten van cliënten zo goed mogelijk te waarborgen. 

Bent u vertegenwoordiger en wordt bij u of uw familielid overwogen vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten? Dan zullen wij altijd eerst contact met u opnemen voor overleg.

Voortzetten behandeling

Soms moet tijdens de zorgverlening een beslissing worden genomen over het toepassen of voortzetten van een behandeling of het (kunstmatig) verlengen van het leven. Bij die afwegingen stellen wij uw wensen en belangen centraal. Dit is gebaseerd op het medisch beleid van Zorgcombinatie Noorderboog. 

Reanimeren

Het huidige beleid van Noorderboog wordt momenteel aangepast conform de landelijke richtlijn. In het nieuwe beleid is de wens van de cliënt leidend, en wordt er wel gereanimeerd wanneer er geen besluit van de cliënt omtrent reanimeren is vastgelegd. Om een 24-uurs beschikbaarheid te hebben van voldoende (actueel) geschoold personeel om te reanimeren, zijn scholingen ingezet. Zodra deze scholingen zijn afgerond, wordt het nieuwe beleid van kracht.

Tot zo lang blijven de huidige afspraken gelden, waarbij geldt dat Noorderboog niet reanimeert, tenzij de cliënt of de familie aangeeft wel reanimatie te wensen. Dit dient genoteerd te zijn in het zorgdossier, bij de beleidsafspraken, en in het zorgleefplan. In de praktijk betekent dit dat bij een levensbedreigende situatie 112 en de specialist ouderengeneeskunde gebeld worden. Indien een medewerker bekwaam en bevoegd is in reanimeren, wordt in afwachting van de ambulance alvast met de reanimatie gestart.

Euthanasie

In onze visie op zorg staat aanvaarding van de zelfbeschikking van de mens centraal. Deze visie heeft geleid tot de aanvaarding van euthanasie. 

Als bewoner van één van onze verzorgingshuizen kunt u uw wensen ten opzichte van euthanasie bespreken met uw huisarts.

Voor onze verpleeghuizen hebben we een protocol voor euthanasieverzoek vastgelegd. Hierin is beschreven hoe te handelen bij een verzoek tot euthanasie. Zodoende kunnen we een zorgvuldige behandeling van een euthanasieverzoek waarborgen.

Zorg na overlijden

Als u komt te overlijden in een van onze verzorgings- of verpleeghuizen, schakelt uw familie een begrafenisonderneming in. Wij kunnen hierbij ondersteunen. Het komt steeds vaker voor dat cliënten en hun familie graag willen dat een verzorgende van de eigen afdeling de overledene aflegt. In de meeste gevallen kan dit worden geregeld. In een aantal van onze locaties is het mogelijk dat u wordt opgebaard in het eigen verpleeghuis of verzorgingshuis. Meer informatie over opbaring in het eigen verpleeghuis of verzorgingshuis kunt u bespreken met het hoofd van de afdeling.