Samenspel cliënt en (in)formele zorg

Samenspel cliënt en (in)formele zorg

Een goed samenspel tussen cliënt, informeel netwerk en formele zorg is van belang om zorg en ondersteuning voor de cliënt te realiseren. Zorggroep Noorderboog heeft dit beschreven in het beleid samenspel tussen cliënt, informele en formele zorg. In dit beleid staat de visie op het samenspel tussen cliënt, informele en formele zorg centraal. Deze visie is het uitgangspunt voor het vormgeven van het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid.

Cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers zijn van grote betekenis voor elkaar. Voor allen is het van belang dat zij van medewerkers erkenning krijgen voor hun relatie en voor de bijdrage die ze leveren. Voor medewerkers leidt de samenwerking tot meer inzicht in de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers en daardoor tot betere zorg en ondersteuning. Mantelzorger, cliënt, vrijwilliger en medewerker werken samen in een relatie op basis van gelijkwaardigheid. Ieders rol is van toegevoegde waarde. Als zorgorganisatie sluiten we daarbij aan. De samenwerkingsrelatie staat voorop. Samen bieden we zorg en ondersteuning die zoveel mogelijk waarde toevoegt aan het leven van de cliënt.

Visie op samenspel

Het behouden en versterken van de eigen regie van de cliënt is altijd leidend. In het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals wordt zorg en ondersteuning met en voor de cliënt op maat georganiseerd, waarbij de ervaren kwaliteit van leven van de cliënt voorop staat. In dit samenspel hebben we elkaar nodig, werken we samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben we respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen.

Vormgeven aan samenspel

Het samenspel wordt vormgegeven door:

  • Samenwerken: Mantelzorgers en vrijwilligers zijn partners in de zorg waarmee wordt samengewerkt.
  • Waarderen: Onderlinge waardering en respect voor de zorg die geboden wordt is een belangrijke basis voor een goed samenspel.
  • Ondersteunen: Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen behoefte hebben aan ondersteuning in de zorg die zij bieden. Formele zorgverleners zijn er op gericht hen te ondersteunen in de zorg die zij bieden.
  • Informeren: Uitwisseling van informatie tussen cliënt, informele en formele zorg over de uitvoering en de organisatie van zorg.
  • Faciliteren: Mantelzorgers zijn persoonlijk betrokken bij de cliënt. Formele zorgverleners bieden ruimte voor deze persoonlijke relatie naast de mantelzorg die geboden wordt. Voor vrijwilligers is het van belang dat de organisatie hen faciliteert in de randvoorwaarden, relevante kennis en toerusting.
  • Afstemmen: Alle betrokkenen in de zorg voor de cliënt hebben een eigen rol in het samenspel. Onderlinge afstemming is van belang.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?

Mantelzorg

Vrijwilligerswerk

Mantelzorg ontstaat vanuit de directe relatie met de cliënt en is onbetaald en niet vanuit georganiseerd verband.

Vrijwilligers hebben – bij de start van hun werkzaamheden – geen persoonlijke relatie met de cliënt en werken vanuit onbetaald georganiseerd verband.

Mantelzorg overkomt je, je rolt erin

Vrijwilligerswerk is een bewuste keuze tenzij het in bepaalde situaties is opgelegd.

Een mantelzorger is beschikbaar als het nodig is en kan er niet zo maar mee stoppen.

Een vrijwilliger bepaalt zelf de hoeveelheid tijd. Een vrijwilliger kan afhaken als het werk te zwaar wordt.

Een mantelzorger doet wat nodig is.

Een vrijwilliger bepaalt zelf de aard van het werk.

Bij mantelzorg bestaat het risico op psychische en lichamelijke overbelasting.

Vrijwilligerswerk kan energie en ontspanning geven.

Mantelzorg kan het onderhouden van contacten beperken.

Vrijwilligerswerk breidt contacten uit

Mantelzorgers voelen zich vaak ondergewaardeerd.

Vrijwilligers voelen zich vaak gewaardeerd.

Mantelzorg wordt vanzelfsprekend gevonden.

Vrijwilligerswerk wordt 'mooi' gevonden.

Mantelzorgers zijn zelf aansprakelijk voor hun handelingen.

Vrijwilligers zijn niet zelf aansprakelijk voor hun handelingen, tenzij nalatig wordt gehandeld.