Raad van Toezicht

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de totale organisatie.

Concreet betekent dit dat de Raad van Toezicht het orgaan is dat toezicht houdt op de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de risico’s die dat met zich mee kan brengen en de manier waarop verantwoording wordt afgelegd aan de belanghebbenden. Een andere taak is het benoemen, evalueren, ondersteunen en adviseren van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht werken niet binnen de organisatie, maar bekleden elders een maatschappelijke functie. Leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd zonder last of ruggespraak.

Concernbelang

Eén lid is benoemd op voordracht van de Cliëntenraden en één op voordracht van de Ondernemingsraad. Ieder lid van de Raad van Toezicht behartigt het belang van het concern als geheel en niet een deelbelang. De leden van de Raad van Toezicht hebben oog voor zowel het organisatiebelang, de belangen van alle betrokkenen (met inbegrip van patiënten/cliënten en medewerkers), als voor het maatschappelijk belang.

Leden

Onze Raad van Toezicht heeft de volgende leden (vlnr):

  • De heer M. Sluiter (lid)
  • Mevrouw C.B. Runia-de Ruiter (lid)
  • Mevrouw J. Stekelenburg (voorzitter)
  • Mevrouw E. Hafkamp (lid)
  • De heer F.P. van Dorp (lid)

Governancecode

Zorggroep Noorderboog hanteert de Governancecode Zorg (2017) die bestuurlijke waarborgen beschrijft voor het bieden van goede zorg aan cliënten (http://www.governancecodezorg.nl/).