Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg is ondersteuning en zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychiatrische beperkingen in hun familie, huishouden of bredere sociale netwerk. Mantelzorg kan variëren van activiteiten als hulp bij het huishouden tot persoonlijke verzorging en van emotionele steun en begeleiding tot het uitvoeren van praktische klussen.

Vaak breiden de activiteiten van mantelzorgers zich geleidelijk uit naarmate de ondersteunings- en zorgbehoefte van hun naaste toeneemt. Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke hulp die in redelijkheid verwacht mag worden van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten. Mantelzorgers hebben een persoonlijke band met hun naaste en zijn voor hem of haar een belangrijke steun. Zij weten wat voor hun naaste belangrijk is en kennen zijn of haar levensverhaal. Hun steun en vertrouwdheid is en blijft belangrijk, ook als hun naaste bij ons komt wonen.

Aandacht voor mantelzorgers

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het leven van onze cliënten! Wij hechten belang aan het samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. Zo behouden en/of versterken we de eigen regie van onze cliënten. Dit hebben we uitgebreid verwoord in ons mantelzorgbeleid wat onderdeel is van het beleid samenspel tussen cliënt, informele en formele zorg.

Informatie en advies

De Persoonlijk Begeleider(PB’er) of eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV'er)  is voor de mantelzorger het vaste aanspreekpunt in de begeleiding, zorg en behandeling voor de cliënt en kan informatie en advies geven over ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

Ondersteuning en begeleiding

Voor ondersteuning en begeleiding kunnen mantelzorgers en andere naasten terecht bij maatschappelijk werk van Zorggroep Noorderboog. Maatschappelijk werkers kunnen waar nodig en gewenst mantelzorgers ook verwijzen naar ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden buiten de organisatie.

Bent u mantelzorger?

Bent u mantelzorger van één van onze cliënten wilt u met ons delen wat er goed gaat en wat er beter kan? Laat dit dan aan ons weten! U kunt dit doorgeven aan de medewerkers van de locatie waar uw naaste verblijft of bezoeker is, of neem contact op met één van de maatschappelijk werkers Annerieke van Dongen of Gerline Kuiers. Zij zijn beiden aandachtsfunctionaris op het gebied van mantelzorg.

Aandachtsfunctionaris mantelzorg

Zorggroep Noorderboog heeft twee aandachtsfunctionarissen op het gebied van mantelzorg die de rol van de mantelzorger binnen de organisatie op beleidsniveau borgen en faciliteren. Daarnaast is de aandachtsfunctionaris aanspreekpunt voor externe partijen, zoals gemeenten en netwerken, in nauwe samenspraak en samenwerking met de betreffende locaties. De aandachtsfunctionarissen zijn namens onze organisatie partners van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en van het Mantelzorg Platform Meppel. Zij signaleren ontwikkelingen, wensen en knelpunten op gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Deze maken zij bespreekbaar binnen onze organisatie zodat hierop kan worden ingespeeld, o.a. door het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Ook hierin werken we vaak samen met de andere organisaties in de regio. In het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en het Mantelzorg Platform Meppel zijn ook andere medewerkers vanuit Zorggroep Noorderboog vertegenwoordigd, ieder met hun eigen aandachtsgebied.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning? Neemt u dan contact op met uw gemeente en vraag daar naar de mogelijkheden. Ook kunt u daar informatie vragen over de mantelzorgwaardering,  of kijk op onderstaande websites:

Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Expertisecentrum Mantelzorg

Mantelzorg Platform Meppel

Mezzo

Contactpunt Mantelzorg Meppel

Wij Mantelzorgers

Contactpunt Mantelzorg Westerveld

Sprekende Mantelzorgers

Contactpunt Mantelzorg De Wolden

Movisie

Mantelzorgondersteuning Staphorst

Vilans